گروه های از آرتش سوریه عملیات خود ضد گروه تروریستی(دولت عراق وشام) در استا€ن دیر الزور ادامه داد

استان ها – سانا

گروه های از آرتش سوریه عملیات خود ضد گروه تروریستی(دولت عراق وشام) در استا€ن دیر الزور ادامه داد و خسارت بزرگ به این گروه وارد است,وهم گروهی از آرتش, به یک اردوگاه آموزشی تابع گروه تروریستی / جند الأقصى /درادلب حمله کرد€ند و در آ€نجا عده ای از تروریست ها که ملیت های بسیاری از آنها غیر سوری است, کشته شدند.

و در استا€ن حلب, گروه ای از آرتش و نیروهای مسلح در محیط های تله المضافه استحکامات خود را گسترش کرد و خسارت بزرگ به تروریست ها وارد است.