گروهی از آرتش تعداد از تروریست های داعش را کشته کرد و خسارت بزرگ به آ€€€نها وارد کرد

 

 

امروز گروه های از آرتش سوریه عملیات خود ضد گروه تروریستی(دولت عراق وشام) در استا€ن دیر الزور ادامه داد و خسارت بزرگ به ای€ گروه وارد است و یک منبع در ای€ استا€ن به خبر€نگار سا€نا گفت که یکی از گروه های آرتش یکی از پایگاه های تروریستی در حویجه صکر در خیابا€ن حویقه منهدم کرد و افزود که تعدادی از کشتی ها وزخمی ها در ای€ گروه تروریستی هستند .

منبع اضافه کرد که گروهی از آرتش با تروریست ها در خیابا€ن صنعت مقابله کرد و تعداد از آ€€نها کشته کرد که تروریستی موسوم به زکریا العبوش یکی از کشتی ها بود.