تصاویر از شهرک های آزادشده (بصر الحریر) و (ناحته)

تصاویر از شهرک های آزادشده (بصر الحریر) و (ناحته)

کشف اسلحه به جا مانده از تروریست ها در بصری الحریر

غیاث/م.خ