ارتش ،حلقه محاصره گروهای تروریستی در الحجر الاسود را تنگتر کرد

دمشق -سانا 

ارتش ،حلقه محاصره گروهای تروریستی در الحجر الاسود را تنگتر کرد

 

ث/غ/م خ