بارش های اخير حجم آب سد الباسل در حسکه را به حدود يک میلیون متر مکعب رساند

حسكه – سانا

در نتیجه بارش های اخیر حجم آب ذخیره شده در پشت سد الباسل واقع در جنوب شهر حسکه به حدود یک میلیون متر مکعب رسيده است.

معاون مدیر منابع آبی حسکه اعلام کرد: بارندگی های اخیر 980 هزار متر مکعب به حجم آب پشت سد الباسل اضافه کرد و میزان آب ذخیره شده این سد را به 430ر76 میلیون متر مکعب رسانده است.

غیاث/ثناء/م.خ