آزادسازی 42 ربوده در روستای اشتبرق و انتقال 5 مورد انسانی از کفریا و الفوعه

آزادسازی 42 ربوده در روستای اشتبرق و انتقال 5 مورد انسانی از کفریا و الفوعه

ث/غ/م خ