خبرنگار سانا: گروه های تروریستی متعهد به تسلیم تمام نقشه های تانل ها ومین ها وانباره های مهمات ومواد منفجره است.

فوری

خبرنگار سانا: گروه های تروریستی متعهد به تسلیم تمام نقشه های تانل ها ومین ها وانباره های مهمات ومواد منفجره است.

حسین

شاهد أيضاً

لحظه به لحظه با تحولات عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین

درخواست مسکو از سازمان ملل برای بررس مسئله نیروگاه اتمی زاپروژیا