دانشجویان دانشگاه دمشق تجاوز اسرائیل به فرودگاه نظامی التیفور را محکوم کردند

دانشجویان دانشگاه دمشق تجاوز اسرائیل به فرودگاه نظامی التیفور را محکوم کردند

غیاث