مجروحان حملات خمپاره ای تروریست های”جیش الاسلام” به محله های دمشق

مجروحان حملات خمپاره ای تروریست های”جیش الاسلام” به محله های دمشق