پاتریارک  افرام دوم درمانگاه خیریه کلیه را افتتاح کرد

دمشق – سانا

دیروز پاتریارک مار اگانتینوس افرام دوم سرااسقف کلیسای ارتودکس سریانی و همه شرق درمانگاه خیریه کلیه برنامه حمایت از مریضان را در دویلعه در دمشق افتتاح کرد.

پاتریارک  افرام دوم در جریان افتتاح این درمانگاه خیریه اشاره کرد: افتتاح این درمانگاه نتیجه همکاری اداره مار افرام و تعدادی از مؤسسات بشردوستانه است.

به نوبه خود مدیر این درمانگاه خیریه توضیح داد: بطور متوسط در هر هفته 18 بیمار کلیوی در بخش دیالیز این درمانگاه خدمات دریافت می کنند و دیالیز می شوند.

پاتریارک  افرام دوم از چهل پزشک تجلیل و اشاره کرد: اداره مار خدمات پرشکی و درمانی رایگان به همه نیازمندان ارائه می دهد.

غیاث/ثناء/م.خ