نشست فوق العاده دولت در حلب با رئاست نخست وزیر عماد خمیس