مهندس خمیس طی نشست فوق العاده در حلب: تخصیص مبالغ لازم برای عملی کردن طرح تنظیم شهر

حلب-سانا

شرکت کنندگان در نشست کار فوق العاده در مقر استانداری حلب عصر دیروز با رئاست نخست وزیر کشورمان مهندس عماد خمیس تمام مسایل مربوط به طرح تنظیم شهر ومشخصات ساختاری آن واهداف وطرح های راهبردی برای توسعه بخش های اقتصادی وگردشگری وزیربنایی وحمل نقل را بحث کردند.

ودر اتفاق بی سابقه در سال اتی تمام مبالغ لازم برای عملی کردن طرح تنظیم شهر حلب در چارچوب بودجه عمومی سرمایه گذاری دولت طبق اولویت های که تاسیسات صنعتی وصنایع دستی در مقدمه خود می شمرد با مراعات سایر مولفه های توسعه در حلب را معین شده است.

طی دیدار روز اول ماه آوریل اتی را زمانی برای اعلام طرح تنظیم شهر حلب وایجاد کمیته فرعی به منظور پیگیری کار با هماهنگی با کمیته اصلی تشکیل شده برای بازنگری مجدد در مسئله ارزیابی طرح تنظیم عمومی شهر ومبذول داشتن مساعی برای اتمام برنامه ریزی مفصل همزمان با عملی کردن طرح اجرایی را در نظر گرفته می شود.

شرکت کنندکان بر لزوم توسعه بخش گردشگری در حلب از طریق طرح تنظیمی ونگه داشتن خصوصیت شهر قدیمی حلب وبازسازی طبق استانداردهای تاریخی وتوجه به بهبود کردن حوزه بهداشتی وحمایت از مزارع وایجاد شبکه سرسبز متکامل را تاکید کردند.

مهندس خمیس تاکید کرد که استان حلب از لحاظ توسعه ای وبازسازی سوریه در اولویت های مهم قرار دارد. وی بر لزوم برطرفی کردن تمام مشکلات وموانع که جلوی راه عملی کردن طرح های توسعه ای واقتصادی وتمام بخش های زندگی در حلب را می گیرد تاکید کرد.

خمیس از اتاق تجارت وصنعت خواستار ایجاد شرکت های سهامی برای شرکت در مرحله بازسازی حلب شد. وی توضیح داد که تمام نهادهای وموسسات ذیربط با طرح تنظیمی شهر موظفند پیش نویس قوانین به منظور کمک کردن  به روند توسعه وعملی کردن طرح های سرمایه گذاری که به طرح تنظیمی را کمک می کند ارائه کنند.

 این هیأت از وزرای بهداشت، مسکن، اقتصاد، تجارت خارجی، صنعت گردشگری، محیط زیست، وزیر کشور، وزیر حمایت از مصرف کنندگان و امور اجتماعی، وزیر کار و وزیر نفت و آموزش عالی تشکیل شده است.

ت.میهوب