افتتاح بزرگترین مغاره و روشن شدن درخت کریسمس در صیدنایا

افتتاح بزرگترین مغاره در وطن عربی و روشن شدن درخت کریسمس در صیدنایا

غیاث