یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه: مرتبط کردن حضور کنونی آمریکا در سوریه با روند سیاسی، فقط بهانه و توجیهی برای این حضور است و این ارتباط کاملا قابل پذیرش نیست زیرا آمریکا و امثال آن نخواهند توانست با فشار نظامی، هیچ راه حلی تحمیل کنند

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه: مرتبط کردن حضور کنونی آمریکا در سوریه با روند سیاسی، فقط بهانه و توجیهی برای این حضور است و این ارتباط کاملا قابل پذیرش نیست  زیرا آمریکا و امثال آن نخواهند توانست با فشار نظامی، هیچ راه حلی تحمیل کنند.

غیاث/م.خ