یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه تأکید کرد: حضور نیروهای آمریکایی یا هر گونه حضور نظامی در سوریه بدون موافقت دولت سوریه تجاوز به حاکمیت جمهوری عربی سوریه و نقض آشکار منشور و اصول سازمان ملل است

یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه تأکید کرد: حضور نیروهای آمریکایی یا هر گونه حضور نظامی در سوریه بدون موافقت دولت سوریه تجاوز به حاکمیت جمهوری عربی سوریه و نقض آشکار منشور و اصول سازمان ملل است.

غیاث/م.خ