photo_2021-10-19_13-45-48

شاهد أيضاً

شهادت يک شهروند و جراحت دو نفر دیگر بر اثر انفجار بمب در خودرودی شخصی در شهر درعا