9-108

شاهد أيضاً

زخمی شدن ده ها فلسطینی در یورش شهرک نشینان به شهرک سبسطيه

قدس اشغالی – سانا ده ها فلسطینی در یورش شهرک نشینان به شهرک سبسطيه در …