کشف اسلحه و مهمات به جا مانده از تروریست ها در ریف های قنیطره و دمشق

کشف اسلحه و مهمات به جا مانده از تروریست ها در ریف های قنیطره و دمشق