מבזקים

ישיבת הנעילה של ועידת השקעות השניה בסקטור החשמל