הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא צוו תחקותי מספר 19 לשנת 2015 בדבר הקמתן של חברות סוריות בעירבון מוגבל

דמשק-סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא צוו תחוקתי מספר 19 לשנת 2015 בדבר הקמתן של חברות סוריות בעירבון מוגבל בבעלות פרטית לפי מחקרים חברתיים וכלכליים במטרה להשקיע בנכסים של יחידות השלטון המקומי לפי סעיפי הצוו .

שר המנהל המקומי ראשי להקים חברה סורית פרטית בעירבון מוגבל לפי מחקרים חברתיים כלכליים וארגוניים שמטרתה היא להשקיע בנכסי היחידות של השלטון המקומי ונהנית בכל היתרונות של שאר החברות במדינה.