מערכות כשר ישראליות ותחמושת משארית הטרוריסטים בפריפריות של חומס דרעא דמשק