مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با رادیو “Europe 1″ و شبکه TF1″” فرانسه

 مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با رادیو “Europe 1″ و شبکه TF1″” فرانسه

غیاث/م.خ