مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با «یاهو نیوز»

مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با «یاهو نیوز»

غیاث/م.خ