یگانی از ارتش خورو حامل تروریست های”جبهه النصره” را در جنوب درعا منهدم کرد

یگانی از ارتش خورو حامل تروریست های”جبهه النصره” را در جنوب درعا منهدم کرد

غیاث جاویش/م.خ