مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق حماه عملیات تعمیر ترانسفورماتورهای پست توزیع برق “الشیخ خلوف” انجام داد

حماه- سانا

امروز گروه های تعمیر و نگهدرای مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق حماه عملیات تعمیر دو ترانسفورماتور برق در پست توزیع برق “الشیخ خلوف” 20/66 کیلوولت انجام دادند.

مهندس «احمد مکاوی» رئیس اداره تعمیر و نگهداری مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق حماه به گزارشگر /سانا/ توضیح داد: عملیات تعمیر شامل تعمیر مدارشکن های قدرت و تجهیزات کنترل برق و تعمیر ترانسفورماتور ایستگاه تبدیل برق “الاسمنت القدیمه” و ایستگاه تبدیل برق “سلمیه” است.

شایان به ذکر است که گروه های تعمیر و نگهدرای مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق حماه ماه گذشته عملیات تعمیر ایستاگاه تبدیل برق حماه “1”  66/230 کیلو/ ولت/ آمپر و ایستگاه توزیع برق “حماه  المغلقه” انجام داده اند.

غیاث جاویش/م.خ