نصب پنج ایستگاه تلفن جدیدی در سویدا

سويداء- سانا

شرکت مخابرات سوریه شعبه سویدا پنج تلفن‌خانه/ ایستگاه تلفن/ جدیدی در محله های «قنوات» و«المزرعة» و«شهبا» و«أم ضبيب» و«الكفر» در دو ماه گذشته نصب کرد.

مهندس حازم الشوفی مدیر شرکت مخابرات سوریه شعبه سویدا با بیان اینکه هر يک از این ایستگاه های تلفنی/ تلفن‌خانه ها/ حاوی  600 خط  تلفن ثابت و پرت اینترنت پرسرعت است، اشاره کرد: این ایستگاه های تلفنی قبل از پایان سال جاری راه اندازی می شوند و به بهره برداری می رسند.

غیاث جاویش/م.خ