بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 42ر517 / لیر برای بانک ها و / 85ر514 / لیر برای تحويل حواله های شخصی

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 43ر517 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / 42ر517 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 85ر514 /  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 23ر579 /  لير به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 23ر579/  لیر برای مؤسسه های صرافی و / 85ر576/ لير برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

غیاث/م.خ