محمدجواد ظریف: ضرورت همکاری برای نابودی تروریسم در سوریه

آنکارا – سانا

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بر ضرورت نابودی تروریسم در سوریه و برقراری امنیت و ثبات در آن تاکید کرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه رژیم ترکیه گفت: ” با ترکیه برای مبارزه با  گروه های تروریستی مختلف و  ضرورت حفظ وحدت سرزمینی سوریه دیدگاه مشترکی داریم”.

غیاث/م.خ