شرکت عمومی تولید سیمان و مصالح ساختمانی حماه دوقرارداد با شرکت های تولید سیمان طرطوس و البادیه برای واردات 150 هزار تن کلینکر سیمان امضا کرد

حماه- سانا

شرکت عمومی تولید سیمان و مصالح ساختمانی حماه دوقرارداد با شرکت های تولید سیمان طرطوس و البادیه برای واردات 150 هزار تن کلینکر امضا کرد.

«الطیب تونس» مدیر کل شرکت تولید سیمان حماه اشاره کرد:  فروش شرکت از ماده سیمان به 225566 تن با قیمت 10 ملیارد لیر رسید.

مدیر کل شرکت تولید سیمان حماه افزود: شرکت 221776 تن از ماده سیمان و 509308 تن از ماده کلینکر را تولید کرد.

کلینکر جزء یکی از مواد اولیه تولید سیمان به شمار می رود.

غیاث/م.خ