دیروز معاملات بورس اوراق بهادار دمشق به 674ر3 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا

دیروز جلسه معاملات بورس اوراق بهادار دمشق با گردش / 25385 / سهم در/ 29 /معامله با قیمت / 476ر3 /میلیون لیر، بسته شد.

شاخص بورس به معدل / 06ر8 /امتیاز کاهش یافت و بر قیمت 81ر1481 امتیاز بسته شد.

سهم بانک الشام به میزان/ 9ر1 /در صد کاهش یافت و بر قیمت / 75ر138/لیر بسته شد.

سهم بانک قطر ملی به میزان/ 77ر1 /در صد کاهش یافت و بر قیمت / 37ر142 /لیر بسته شد.

سهم شرکت بیمه تکافلی «العقیله» به میزان/ 87ر0 /در صد کاهش یافت و بر قیمت / 98 لير/ بسته شد.

غیاث/م.خ