استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه:امشب با شورای امنیت گفتگوهای سوری سوری را مورد بحث و بررسی قرار می دهم

ژنو – سانا

استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت: امشب با شورای امنیت گفتگوهای سوری سوری را مورد بحث و بررسی قرار می دهم.

غیاث/م.خ