عبد اللهيان :برضرورت مبارزه با تروریسم و عدم استفاده ابزاری از تروریسم برای تحقق اغراض یک سویه تاكيد کرد

تهران -سانا 

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران “حسین امیر عبد اللهیان ” بر ضرورت حضور نمایندگان واقعی مردم سوریه در گفتگوی سوری –سوریو مبارزه با تروریسم و عدم استفاده ابزاری از تروریسم برای تحقق اغراض یک سویه تاكيد کرد

به گزارش خبرگزاری “ایرنا “از وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران در دیدار «رمزی عزالدین رمزی» معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که دست یابی به راه حل سیاسی در بحران سوریه را درصورت پذیرش واقعیت های موجود در صحنه و توجه به اصول حاکمیت را امکان پذیر ارزیابی کرد.

حسین امیرعبداللیهان همچنین تصریح کرد: برای دستیابی به حل سیاسی، توجه جدی به نقش و جایگاه سوریه در منطقه، مبارزه جدی با تروریسم و عدم استفاده ابزاری از تروریسم برای تحقق اغراض یک سویه ضروری است.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران بر آمادگی ایران جهت کمک به یافتن راه حل مناسب برای خاتمه دادن به بحران سوریه تاکید کرد و افزود: تهران از ابتدا تاکید کرده است که سوریه راهکار نظامی و امنیتی ندارد.

عبد اللهیان اما متاسفانه برخی طرف ها با نقض آشکار تعهدات خود در اجرای آتش بس در خان طومان و حمله به بیمارستان در حلب، در عمل ازگروه های تروریستی و گروه های مسلح شورشگر در سوریه حمایت می کنند و در صددند تا از آنان به عنوان برگ برنده ای در میز مذاکره بهره برداری سیاسی کنند.

رمزی عزالدین رمزی نیز در این دیدار با تاکید بر این که وضعیت سوریه به شرایط حساسی رسیده، بر ضرورت تسریع در یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کرد و نقش و جایگاه ایران را در این زمینه با اهمیت دانست

وی همچنین خاطرنشان کرد درحال حاضربرای یافتن راه حل سیاسی در سوریه، نیازمند ایده های ایران برای برون رفت از بحران هستیم.

 

 

نیرمین /ثناء