جان کری هر گونه مداخله نظامی ناتو در سوریه و لیبی را رد کرد

بروکسل – سانا

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی در نشست مطبوعاتی در بروکسل هر گونه مداخله نظامی«ناتو»در سوریه و  لیبی را رد کرد.

به نقل از خبرگزاری “نووستی” جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی در نشست مطبوعاتی در بروکسل هر گونه مداخله نظامی«ناتو»در سوریه و  لیبی را رد کرد.

غیاث جاویش/م.خ