سوریه از شورای امنیت ودبیر کل سازمان ملل متحد خواستار محکومیت تجاوزات تروریست ها در دمشق وریف ودر حلب، شد

دمشق-سانا

سوریه از شورای امنیت ودبیر کل سازمان ملل متحد خواستار محکوم کردن فوری تجاوزات تروریست ها در دمشق وریف ودر حلب، شد

وزارت امور خارجه‌ سوریه با ارسال دو نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیرکل این سازمان که امروز سانا یک نسخه از آن دریافت کرده، خواستار محکومیت تجاوزات تروریست ها با خمپاره  موشکی وخمپارها وکپسول های گاز علیه محله های مسکونی برزه والعدوی والعباسیین والقصاع والتجاره والتضامن وعرنوس والمالکی وحرستا ومخیم الوافدین وعدرا در استان دمشق وریف دمشق ودر محله های مسکونی الموکامبو والمشارقه والاشرفیه والخالدیه وجمیعه الزهراء ومساکن السبیل والحمدانیه در شهر حلب در تاریخ 23 آوریل 2016، شد..

حسین حبیب