الجزایری ومساهل راهکارهای تقویت همکاری بین سوریه والجزائر در حوزه های مختلف بررسی کردند- ویدئو

دمشق-سانا

وزیر اقتصاد وتجارت خارجی دکتر همام الجزایری با وزیر شوون مغرب واتحادیه آفریقا واتحادیه عرب در الجزائر عبد القادر مساهل که امروز، سفر خود به سوریه آغاز کرده، راهکارهای تقویت همکاری میان دو کشوردر زمینه های مختلف بحث وگفتگو کرد.

وزیر اقتصاد وتجارت خارجی سوریه دکتر همام الجزایری اشاره کرد که کشور الجزایر همیشه  کنار سوریه می ایستاد،  ومی تواند جریان های سوریه به خوبی درک کند چون که تجربه تاریخی برای استقلال وآزادی وحفظ استقلال ملی وسیاسی خود دارد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

شمار شهدای غزه به 45 تن رسید

قدس اشغالی-سانا یک فلسطینی امروز بر اثر جراحات وارده در جریان تجاوزات رژیم صهیونیستی به …