مقامات مسئول 5 قطعه آثار که توسط تروریست های داعش از موزه ملی تدمر “پالمیرا” سرقت رفته، ضبط کرد.

حمص-سانا

امروز، مقامات مسئول 5 قطعه آثار که توسط تروریست های داعش از موزه ملی تدمر “پالمیرا”  در ریف حمص شرقی سرقت رفته بود،  کشف وضبط کرد.

یک منبع به سانا یاد کرد که طی عملیات پیگیری وپایش برای پیدا کردن آثاری تاریخی تدمر  که توسط گروه تروریستی داعش سرقت و زیر خاک پنهان شده بود، مقامات مسئول توانست جایگاه این آثار باستانی کشف وضبط کند.

2-673-48

حسین حبیب

شاهد أيضاً

آغاز برداشت خرما در واحه باغ های تاریخی پالمیرا