رئيس شورای فدراسیون روسیه: مطالب مطرح شده در رسانه های غرب درباره عدم کاهش تعداد نیروهای روسیه در سوریه، گمراهی و خرافه است 

 

مسکو- سانا

«والنتینا ماتوینکو» رئيس شورای فدراسیون روسیه تأکید کرد که: مطالب مطرح شده در برخی از رسانه های غرب درباره عدم کاهش تعداد نیروهای روسیه در سوریه، گمراهی و خرافه است.

وی اشاره کرد که: پایگاه های نظامی روسی در سوریه باقی مانده است چون خطر تروریسم در آن هنوز هم وجود دارد.

 

نیرمین/ ثناء