بیانیه فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح در مورد بازگرداندن امنیت و ثبات به شهر تدمر/پالمیرا

بیانیه فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح در مورد بازگرداندن امنیت و ثبات به شهر تدمر.

2016-03-27

غیاث جاویش/م.خ