تحت نظارت  رئیس جمهور دکتر بشار الاسد ..انجمن اتحاد عربی و اسلامی برای حمایت از گزینه مقاومت آغاز شد

دمشق- سانا

 

تحت نظارت  رئیس جمهور دکتر بشار الاسد .. انجمن اتحاد عربی و اسلامی برای حمایت از گزینه مقاومت تحت عنوان« ملت در مقابله با تجاوز آمریکایی..صهیوتکفیری» با مشارکت 28 کشور عربی و اسلامی در خانه اپرای دمشق، آغاز شد.

نیرمین