الجعفری پس از دیدار با دی میستورا: گفتگو با دی میستورا روی کاغذ عناصر اساسی که هیئت ما در جلسه قبل ارائه داده بود، تمرکز داشت

ژنو-سانا

امروز، هیئت جمهوری عربی سوریه  در ژنو با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد استوان دی میستورا جلسه گفتگو برکزار کرد.

رئیس هیئت جمهوری عربی سوریه به ژنو دکتر بشار الجعفری در یک بیانیه به سانا پس از پایان جلسه گفتگو با دی میستورا گفت: مذاکرات مفید بود، ودر آن روی کاغذ عناصر اساسی برای حل بحران سوریه که قبلا هیئت جمهوری عربی سوریه ارائه داده بود ، تمرکز کردیم.

دی میستورا: کاغذ ارائه شده توسط هیئت جمهوری عربی سوریه مفید است، وگفتگوی غیر مستقیم در جهت پیشبرد مذاکرات موفقیت آمیز بوده است.

دی میستورا در یک بیانیه گفت : کاغذ ا0رائه شده توسط هیئت جمهوری عربی سوریه مفید است، وگفتگوی غیر مستقیم در جهت پیشبرد مذاکرات موفقیت آمیز بوده است.

دی میستورا تاکید کرد که تلاش های روسیه وآمریکا به طور موازی با گفتگوی ژنو برای حل بحران سوریه مفید است.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

یک منبع: این اقدام تروریستی توصیف شده برای رژیم اوکراین، ادامه اقدامات بی پروا و تشدید حامیان اقیانوس اطلس آن در جنگ علیه روسیه است