استقبال چین از توافق نامه توقف عملیات خصمانه در سوریه

پکن – سانا

به نقل از خبرگزاری شین هوا «هوا چون اینگ» ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: از توافق نامه توقف عملیات خصمانه در سوریه استقبال می کنیم.

«هوا چون اینگ» افزود: توافق نامه توقف عملیات خصمانه گامی مهم در روند راه حل سیاسی در سوریه به شمار می رود.

غیاث/م.خ