برگزاری مراسم جشن توزیع جوایز برندگان مسابقه قشنگترین قصیده ملی

دمشق – سانا

فعالیت های جشن توزیع جوایز برندگان مسابقه  قشنگترین قصیده ملی که خبرگزاری رسمی سوریه/سانا/ با همکاری چابخانه شرق در مرکز فرهنگی/ابو رمانه/ برگزار کرده بود، آغاز شد.

غیاث/م.خ