دکتر بشار الجعفری: مذاکرات غیر‌مستقیم هنوز در مراحل مقدماتی خود قرار دارد. ما هنوز نمی‌دانیم هیئت معارضان چه کسانی هستند واگر مخالفان دنبال.. اگر مخالفان قصد جلوگیری از ریخته شدن خون سوری ها دارند، باید جنایت های تروریستی را محکوم کنند

ژنو – سانا

دکتر بشار الجعفری رئیس هیئت جمهوری عربی سوریه در مذاکرات سوری-سوری ژنو  تاکید کرد: ما برای مذاکراتی بدون پیش شرط آمده ایم و از هیچ کسی  پیش شرط را قبول نمی کنیم.1

دکتر بشار الجعفری طی انتشار مطبوعاتی گفت: ما مشارکت گروه های تروریستی “احرار الشام” و جیش الاسلام” در مذاکرات با دی مستورا مطرح  کردیم.

دکتر بشار الجعفری افزود: هیئت جمهوری عربی سوریه به مفهوم دعوتنامه‌ دی میستورا و قطعنامه 2254 توجه دارد و به آن پایبند است اما طرف دیگر به این مسئله پایبند نیست.3

دکتربشارالجعفری ضمن اشاره به اینکه مذاکرات  هنوز در مرحله مقدماتی است گفت: ما از دی میستورا خواستیم تا لیست اسامی هیئت هایی  مخالفان  به ما بدهد.

دکتر بشار جعفری اشاره کرد: «ما هنوز در مراحل آماده سازی پیش از آغاز رسمی مذاکرات غیر مستقیم هستیم»

حسین /غیاث/م.خ