معاملات بورس اوراق بهادار دمشق به “657ر1″ میلیون لیر رسید

دمشق – سانا

امروز جلسه معاملات بورس اوراق بهادار دمشق با گردش / 15002/ سهم در 18 معامله با قیمت / 657ر1 /میلیون لیر، بسته شد .

شاخص بورس به معدل 18ر0 امتیاز افزايش یافت و بر قیمت 61ر1220 امتیاز بسته شد.

سهم بانک بين المللی اسلامی سوریه به میزان 92ر0  در صد افزايش یافت و بر قیمت / 28ر 100 لير/ بسته شد.

سهم شرکت متحده بیمه به میزان “5” در صد افزايش یافت و بر قیمت / 168لير/ بسته شد.

غیاث/م.خ