پاتریارک کليسای انطاکيه و همه مشرق روم کاتوليک به برقراری صلح و آشتی و امنیت و ثبات در سوریه و همه کشور های منطقه امیدوار است

قاهره – سانا

گريگوريوس سوم لحام  پاتریارک کليسای انطاکيه و همه مشرق روم کاتوليک به برقراری صلح و آشتی و امنیت و ثبات در سوریه و همه کشور های منطقه امیدوار است.

پاتریارک کليسای انطاکيه و همه مشرق روم کاتوليک طی مناجات در کلیسای “سیده البشاره” در شبرا در القاهره کشورهای ابرقدرت را به  کار برای برقراری صلح و آشتی در منطقه فراخواند.

گريگوريوس سوم لحام  پاتریارک کليسای انطاکيه و همه مشرق روم کاتوليک نشان داد: مسیحیان در این کشور ها با برادران مسلمانان خود در عشق،همزیستی و برادری صلح زندگی می کنند و در این سرزمین باقی خواهند ماند.

غیاث/م.خ

شاهد أيضاً

سوریه بیانیه کشورهای منطقه مدیترانه شرقی را در ژنو قرائت می کند

ژنو – سانا فعالیت شورای اجرایی سازمان جهانی بهداشت در صد و پنجاه و دومین …