رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور تاسیس دانشکده ای مهندسی عمران ودندانپزشکی در دانشگاه طرطوس صادر کرد.

دمشق_سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستور شماره 310 سال 2015 برای تاسیس  دانشکده ای مهندسی عمران ودانشکده ای دندان پزشکی در دانشگاه طرطوس صادر کرد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

شهر ساحلی بانیاس امروز