وزیر امور خارجه اتریش بر ضرورت مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق و نابودی آن با استفاده از همه وسایل تأکید کرد

وین- سانا

“سباستین کورتز” وزیر امور خارجه اتریش بر ضرورت مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق و لیبی و نابودی آن با استفاده از همه وسایل، تأکید کرد.

کورتز با اشاره به لزوم اجرای گام های منظم برای جلوگیری از گسترش تروریسم به اروپا هم گفت که: “مقابله با تروریسم و مبارزه با تفکر تروریستی افراطی و جلوگیری از گسترش اندیشه ها و خطر خود در ارزش ها و اصول انسانی، نیازمند هماهنگی و همکاری امنیتی اروپایی است.”

نیرمین/ م.خ