راه اندازی گزارش صد پژوهشگر اول سوریه در سراسر جهان برای سال 2015- ویدئو

دمشق_سانا

دفتر ملی برنامه اراسموس بلس در سوریه با همکاری با وزارت تعلیم عالی امروز گزارش “صد پژوهشگر اول سوری از میان 1058 پژوهشگر بین المللی در سراسر جهان که نماینده موسسات آموزشی وپژوهشی سوریه طبق پایگاه داده جهانی اسکوپوس هستند،  برای سال 2015 راه اندازی کرد.

شایان به ذکر است که گزارش سابق الذکر اولین بار در سطح محلی وعربی برگزار می شود وتوسط یک تیم ملی داوطلبانه متشکل از کارشناسان در زمینه توسعه  آموزش عالی تهیه شده است.

وزیر تعلیم عالی سوریه اشاره کرد که همکاری میان دانشگاه های سوریه ودانشگاه های بین المللی طی بحران سوریه ادامه دارد ، ومنجر به تقویت نشریات علمی وسطح پروژه های پژوهشی خواهد شد.

الماردینی به اهمیت تحریک وتشویق محققان سوری واز جمله دانشجویان فوق لسانس ودکترا برای انتشار مقاله به زبان انگلیزی اشاره کرد وگفت که انتشار مقاله به زبان انگلیزی واجب وضروری است وبرای تشکیل یک کمیته به منظور تهیه توصیه های وپیشنهادات لازم به شورای عالی آموزش برای برای افزایش وتشویق چاب ونشر مقاله علمی دعوت کرد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

تهران: ایران هیچ‌گونه همکاری با «کمیته حقیقت‌یاب» نخواهد داشت

تهران – سانا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به قطعنامه سیاسی و …