امیرعبداللهیان: پیگیر تعیین سرنوشت رکن‎آبادی از طریق سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی هستیم

تهران – سانا

امیرعبداللهیان گفت:  پیگیر تعیین سرنوشت رکن‎‌آبادی از طریق سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی هستیم.

معاون وزیرامور خارجه ایران تاکید کرد: عربستان نسبت به فاجعه منا مسوول است و باید همه تبعات آن از جمله تبعات حقوقی این فاجعه را متحمل شود.

وی افزود: ایران تا تعیین وضعیت آخرین فرد مفقود فاجعه منا بدون هیچگونه اغماض و با جدیت تمام ادامه خواهد یافت.

غ/م.خ