نشست کاری دکتر حسان النوری وزیر توسعه اداری با اداره سانا